แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์ ITEC สพป.ฉช. 2
รหัสโรงเรียน : กรอกด้วยครับ.รูปแบบผิดครับ. รหัส 8 หลัก smis
ปีการศึกษา :
ชื่อโรงเรียน : กรอกด้วยครับ.
ประเภท : เลือกด้วยครับ.
เขตคุณภาพ : เลือกด้วยครับ.
ที่อยู่ เลขที่ : กรอกด้วยครับ.
ตำบล : กรอกด้วยครับ.
อำเภอ : เลือกด้วยครับ.
จำนวนนักเรียน : กรอกด้วยครับ. คน
จำนวนครู : กรอกด้วยครับ. คน
ชื่อผู้บริหาร : กรอกด้วยครับ. ใส่คำนำหน้าชื่อด้วยครับ...
ชื่อครูดูแลระบบ : กรอกด้วยครับ. ใส่คำนำหน้าชื่อด้วยครับ...
ความสามารถ : เลือกด้วยครับ.
E-mail : กรอกด้วยครับ.รูปแบบผิดครับ.
ID-Line : กรอกด้วยครับ.
สารสนเทศโรงเรียนเบื้องต้น
URL เว็บเพจโรงเรียน : กรอกด้วยครับ.รูปแบบผิดครับ.ไม่มีใส่เพิ่ม คำว่า "noweb"
จำนวนเครื่องServer : กรอกด้วยครับ. เครื่องแม่ข่ายจริง
จำนวนคอมพิวเตอร์ : กรอกด้วยครับ. ใส่จำนวนคอมที่ใช้งานได้ดี
จำนวนแทบเลต : กรอกด้วยครับ. ใส่จำนวนแทบเลตที่ใช้งานได้ดี
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
MOENet : เลือกด้วยครับ.
UniNet : เลือกด้วยครับ.
Adsl MOENet: เลือกด้วยครับ.
Net Star: เลือกด้วยครับ.
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต OTPC
OTPC แบบ : เลือกด้วยครับ.
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต แบบโรงเรียนชำระค่าใช้จ่ายเอง
Etc Net:
 

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน