เมนูโรงเรียน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
โรงเรียนเขตคุณภาพที่ 16
สถานที่สำคัญ อ.ท่าตะเกี่ยว
ข้อมูล 11 อำเภอ จ.ฉะเชิงเทรา
ประวัติโรงเรียน
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางตั้งอยู่ เลขที่ 303 หมู่ที่ 5  ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ      จังหวัดฉะเชิงเทรา  หมู่บ้านนี้แรกเริ่ม นายนาวา  วาจาดี  เป็นผู้มาบุกเบิกทำมาหากินก่อนผู้ใด  ซึ่งต่อมาหมู่บ้านเจริญขึ้นตามลำดับ มีผู้มาอาศัยอยู่มากขึ้น ประชากรเพิ่มมากขึ้น จำนวนเด็กในวัยเรียนก็เพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเด็กต้องเดินทางไกลไปเรียนหนังสือเพราะโรงเรียนที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ซึ่งมีระยะทางไกลจากหมู่บ้านหนองปรือกันยางถึง  12   กิโลเมตร  ชาวบ้านหนองปรือกันยางจึงพร้อมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น โดยขอเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนวัดทุ่งยายชีโดยนายนาวา  วาจาดี       ได้บริจาคที่ดินจำนวน  20  ไร่  และองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้รับรองว่าเป็นที่ดินกันออก  สำหรับโรงเรียน อาคารที่สร้างขึ้นหลังคามุงสังกะสี ไม่เทพื้นและไม่มีฝา  กว้าง  7  เมตร  ยาว  21  เมตร        การก่อสร้างใช้เงินทั้งสิ้น  36,000  บาท  โดยไม่อาศัยงบประมาณของทางราชการ  การก่อสร้างแล้วเสร็จ      เมื่อวันที่  30  เมษายน  2524
                 โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2524  โดยจ้างครูมาสอน  2  คน      คือนายวิชา  แก้วคำ  และนายสถิต  แสนสุข   โดยได้รับค่าจ้างรายเดือนจากเงินผู้ปกครองเด็กนักเรียน  คิดจากเด็ก 1 คน เป็นเงิน 30 บาทต่อเดือน ปีการศึกษาต่อมาครูจ้างสอนลาออก  ทางสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสนามชัยเขต  ได้ส่งครูมาช่วยราชการ  2  คน  คือ  นางสาวอุบลรัตน์   รอดศิริ  จากโรงเรียนบ้านมาบนาดี     และนายเลิศศักดิ์   พานิชย์สวย  จากโรงเรียนบ้านทุ่งยายชี
                 วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2527  ทางราชการได้อนุมัติให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ  ชื่อว่า
“ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง” อยู่ในกลุ่มโรงเรียนท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
                 วันที่  2  มกราคม  พ.ศ.  2528  นายสาย  นพเทาว์  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   
                วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2547  -  4   มกราคม  พ.ศ. 2550  นายปัญหา  สิทธิผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์  อำเภอสนามชัย  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 
                วันที่  5 มกราคม  พ.ศ. 2550  นายพรชัย ดาวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีโถน อำเภอพนมสารคาม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
                 วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  นายสมชาย   มะลิซ้อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริวัณวรี 3       อำเภอท่าตะเกียบ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
                วันที่  13 มีนาคม  พ.ศ. 2556  นายนิพัฒน์  จริงจิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ  อ.ท่าตะเกียบ
ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   จนถึงปัจจุบัน